Fakta

Gas

PHARGALIS 3 V12 PHARGALIS 3

V12

O2 ≥ 99.5 %

O2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin 200 BAR   V12   130,4 m³

PHARGALIS 3

V12

O2 | O2 ≥ 99.5 %

200 BAR   V12   130,4 m³

ARTIKELNUMMER

I1030V12R2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läkemedelsindustri: fermenteringsprocesser

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), komprimerad
UN-nummer1072
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 O
Kyld vätska
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), kyld, flytande
UN-nummer1073
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 O

GASDATA

Molekylvikt:32 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,1 (vatten=1)

CAS-nummer: 7782-44-7

EGENSKAPER

Risker: oxiderande och ökar förbränning väsentligt - kan reagera våldsamt med brännbara material
Explosionsområde: oxiderande
Personligt skydd: undvik oxygenrik atmosfär (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 ≥ 99.5 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 67
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för oxygen (Ph-EU, USP-NF och JP-Ph).
Produkten är tillverkad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......