Ladda ner allmänna villkor


 1. De allmänna villkorens syfte och omfattning

 1. I föreliggande allmänna villkor (nedan Villkoren) fastställs de närmare villkoren för en icke-konsuments/näringsidkares (nedan Kunden) användning av Air Liquide Gas AB:s (nedan Air Liquide) kundportal MyGas (nedan Portalen), där det går att registrera en kundprofil och därigenom få åtkomst till online-beställning av flaskor, fakturor, ingångna avtal, och kontakta Air Liquides fackmän, m.m.

  1. Om inget annat skriftligt avtalats gäller emellertid Air Liquides Allmänna villkor för försäljning, hyra och leverans av gasflaskor före Villkoren.

  2. Villkoren äger emellertid inte tillämpning om tvingande bestämmelse i lag ger Kunden bättre rätt än vad som framgår av Villkoren och då Air Liquide och Kunden har ingått ett skriftligt avtal om att helt eller delvis träda i stället för Villkoren, däribland i anslutning till Kundens förvärv av särskilda produkter, servicetjänster eller liknande från Air Liquide.

 1. Om portalen

  1. Portalen ägs, drivs och uppdateras av:

Air Liquide Gas AB

Box 2911

SE-212 09 Malmö

 

Organisationsnr: 556019-3764

 

Telefon: +46 40 38 10 00

E-postadress: info.sweden@airliquide.com

 1. Portalen kan generellt delas in i tre huvudområden:

 1. Gaser

Kunden kan inom detta område av Portalen få information om gastyper, användningsområden och egenskaper, produktlinjer jämte hjälp att välja rätt typ av gas. Kunden har vidare möjlighet att beställa och förvärva olika gaser.

 1. Utrustning

Kunden kan inom detta område av Portalen få information om olika utrustningar till gasprodukter, däribland regulatorer och gascentraler. Kunden har vidare möjlighet att beställa och förvärva olika gasutrustningar.

 1. Servicetjänster

Kunden kan inom detta område av Portalen få information om de olika servicetjänster som Air Liquide erbjuder. Vidare är det möjligt att erhålla offerter på både standardservicetjänster och skräddarsydda lösningar för Kunden.

  1. För att kunna använda Portalen, däribland köpa gas och gasutrustning, måste Kunden vara icke-konsument/näringsidkare med svensk firmaadress och organisationsnummer.

  2. Den person (nedan Användaren) som registrerar Kunden i Portalen bestyrker att personen i fråga är behörig att binda Kunden avseende registreringen, däribland att Användaren enligt sin befattning kan ta emot fakturor å Kundens vägnar, beställa varor och i övrigt ingå bindande avtal å Kundens vägnar. Air Liquide kan när som helst kräva att erforderlig dokumentation för att styrka sådan firmateckningsrätt presenteras. Användaren är personligen ansvarig för eventuell skadeståndsskyldighet som Air Liquide måtte ådra sig i händelse av att fel uppgifter anges, Användarens bristande behörighet m.m.

  3. Vid registrering anger Användaren sitt namn, sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer samt ett personligt lösenord. Därefter upprättas en användarprofil för Användaren. För att kunna utnyttja de möjligheter Portalen erbjuder måste Användaren anpassa sin användarprofil och aktivera den. Det går att välja mellan aktivering i egenskap av professionell användare som ännu inte är kund hos Air Liquide eller aktivering i egenskap av befintlig kund hos Air Liquide. De uppgifter Användaren anger vid registrering måste vara riktiga och fullständiga.

  4. Användarens lösenord är personligt och Användaren är skyldig att hantera och hålla lösenordet konfidentiellt och att inte lämna ut det till annan eller på annat sätt låta någon annan få tillgång till det.

  5. Om Användaren skulle bli varse att dennes lösenordskod eller användarprofil missbrukas måste han eller hon skyndsamt underrätta Air Liquide på den adress respektive e-postadress som anges under punkt 2.1. Air Liquide ansvarar inte för eventuell förlust eller ersättningsgrundande handling om Användarens lösenord har använts.

  6. Om Användaren lämnar Kundens företag eller av annat skäl inte längre ska ha tillgång till Portalen, måste Kunden utan oskäligt dröjsmål informera Air Liquide om det.

 1. Villkor för beställning och försäljning av gas, utrustningsprodukter och servicetjänster m.m. via Portalen

  1. Portalen ger Kunden/Användaren möjlighet att göra beställningar och att köpa gas, utrustningsprodukter och servicetjänster via Portalen. I övrigt hänvisas till Air Liquides särskilda villkor för enskilda gas- och utrustningsprodukter respektive servicetjänster.

   1. Med Gas avses gas som ställs till Kundens förfogande av Air Liquide. Ytterligare information om Air Liquides olika typer av gas framgår av de produktblad som återfinns under respektive gasprodukt i Portalen.

   2. Med Utrustningsprodukter avses produkter som levererats av Air Liquide och som kan krävas för implementering av industriell och/eller specialgas, dock inte för medicinskt bruk. Det kan t.ex. handla om regulatorer eller gassystem som kan användas inom alla processer som rör svetsning och skärning, i verkstäder eller laboratorier.

   3. Med Servicetjänster avses en rad olika servicetjänster som erbjuds av Air Liquide, däribland förebyggande underhåll mm.

  2. Beställning av gas, utrustningsprodukter och servicetjänster görs inom ramen för Portalens olika huvudområden. Omedelbart efter beställning får Kunden/Användaren ett e-brev med bekräftelse av att ordern tagits emot.

  3. Leverans och returer

   1. Leveranser av gas och utrustningsprodukter sker fritt fabrik och Kunden betalar således leveranskostnader och övertar risken vid leverans från Air Liquide. Vid leverans kommer Air Liquide för Kundens räkning och risk att transportera gas och utrustningsprodukter till den plats där Kunden bedriver näringsverksamhet. Skada eller dröjsmål under transport ersätts inte, oavsett om Air Liquide eller tredje man har hand om transporten. Vid leverans måste Kunden kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedeln, kvittera det mottagna och notera eventuell avvikelser på följesedeln. Finns Kunden inte på plats vid leverans måste eventuella invändningar och reklamationer göras skyndsamt därefter.

   2. Leverans av servicetjänster sker i enlighet med specifikationer enligt närmare överenskommelse mellan Kunden och Air Liquide, efter beställning av servicetjänsterna.  

   3. Returnering av gas och utrustningsprodukter är endast möjlig efter föregående överenskommelse med Air Liquide och senast 30 dagar efter leverans, och kreditering av sådan görs med ett avdrag på 20 % av försäljningspriset. Särskilt framställda eller hemtagna utrustningsprodukter kan inte returneras. Vissa mindre utbytesflaskor kan returneras under förutsättning att flaskorna godkänts av Air Liquide. Har Air Liquide levererat fler flaskor än som tas emot i retur per typ av gas respektive flaska, debiteras överskjutande antal flaskor till gällande dagspris. Fler flaskor per typ av gas respektive flaska än som levererats tas inte emot i retur.

   4. Air Liquide Gas AB:s Allmänna villkor för försäljning, hyra och leverans av gasflaskor äger företräde före föreliggande villkor.

  4. Pris och betalningsvillkor

   1. De priser som anges på Portalen är listpriser. Priserna anges exklusive avgifter, moms och kostnader. Till alla leveranser av gas tillkommer ADR-tillägg (tillägg för hantering av farligt gods), enligt vad som anges i Air Liquides vid varje tillfälle gällande prislista. Särskilda priser kan gälla avseende specialerbjudanden, servicetjänster m.m.

   2. Betalning av fakturerade belopp skall ske senast 15 dagar efter fakturadatum. Om Kunden inte betalar i rätt tid har Air Liquide, efter skriftlig påminnelse, rätt att inställa fortsatta leveranser intill dess att betalning har erlagts samt att med omedelbar verkan säga upp gällande hyresavtal. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt den räntesats som framgår av fakturan. Fakturering kan ske från Air Liquide eller en av Air Liquide auktoriserad återförsäljare/agent.

  5. Säkerhet

   1. Kundens användning av gas och utrustningsprodukter sker på dennes eget ansvar. Avseende gas och utrustningsprodukter framgår närmare specifikationer av Portalen och av de säkerhetsdatablad för enskilda produkter som återfinns via Portalen. Kunden är skyldig att informera sig själv och sin personal härom.

  6. Ansvar, brist och reklamation m.m.

   1. Reklamation måste göras skriftligen och ska vara Air Liquide till handa senast tre arbetsdagar efter leveransdagen och så skyndsamt att en kontrollanalys av gasen kan göras före nästa leverans av gas från Air Liquide.

   2. Vid dröjsmål eller brist kan Air Liquide välja att utan kostnad byta ut, reparera eller ändra det som levererats.

   3. Air Liquides ansvar begränsas till att avhjälpa vid eventuell brist eller dröjsmål.

   4. Air Liquide ansvarar endast för fel och brist avseende sålda utrustningsprodukter i sex månader efter att avtal om försäljning ingåtts, förutsatt att gasen eller utrustningsprodukterna hanterats och använts enligt Air Liquides anvisningar och för det ändamål utrustningsprodukterna är avsedda.

  7. Ångerrätt

   1. Air Liquide levererar endast till icke-konsumenter/näringsidkare som agerar inom ramen för sin näringsverksamhet. Ångerrätten gäller inte näringsidkare och returnering är därför endast möjlig efter överenskommelse med Air Liquide, se punkt 3.3.3, eller om det handlar om en reklamation eller brist, se punkt 3.6.

 2. Kommunikation och marknadsföring

  1. Kommunikation innehållande marknadsföringsbudskap skickas endast till personer som har gett sitt samtycke till detta – antingen i samband med registrering på Portalen eller i Portalens profilfunktion. Samtycket kan återtas när som helst genom att ändra inställningarna i Portalens profilfunktion eller via länkar som finns i varje nyhetsbrev.

  2. Användaren medger att Air Liquide i vissa fall skickar e-brev till Användaren med viktig information om t.ex. uppdatering av Villkoren, underhåll av Portalen osv, under den e-postadress denne har angett i sin användarprofil.

  3. Om Användaren har lämnat ut sitt mobilnummer till Air Liquide medger Användaren att Air Liquide skickar meddelanden till detta mobilnummer om viktiga tekniska eller rättsliga frågor och att Air Liquide skickar påminnelse till mobilnumret om Användaren under en tid inte har loggat in på Portalen.

 3. Tredje mans rättigheter

  1. Enligt Air Liquides åsikt inkräktar Portalen inte på rättighet som tillhör tredje man. Om Användaren får kännedom om att Portalen inkräktar eller påstås inkräkta på tredje mans rättigheter ska Användaren skyndsamt underrätta Air Liquide härom till den adress som anges under punkt 2.1 och upphöra att använda Portalen på vad sätt det vara må. Air Liquide ska på motsvarande sätt underrättas om tredje man riktar ersättningskrav eller liknande mot Användaren som grundas på Användarens användning av Portalen. Användaren ska så långt möjligt bistå Air Liquide vid utredning av eventuellt rättighetsintrång.

  2. Air Liquide har rätt, men är inte skyldig, att ta över kontrollen över eventuell rättssak eller förlikningsförhandling som Användaren är inblandad i och som rör Portalen.

  3. Air Liquide kommer att bära dina rimliga kostnader för deltagandet i rättssak eller förlikningsförhandling, se punkt 3.2, fram till dess Air Liquide må ha meddelat att Air Liquide övertar rättssaken eller förlikningsförhandlingen.

  4. Om en dom eller ett förlikningsavgörande avges enligt vilket Portalen inkräktar på tredje mans rättigheter, kommer Air Liquide att bära eventuell ersättning, gottgörelse eller liknande eller förlikningsersättning till tredje man, förutsatt att Användaren respekterat sina skyldigheter enligt punkt 3.1. I sådant fall kan Kunden/Användaren inte dessutom rikta krav mot Air Liquide.

 4. Ansvarsbegränsning

  1. Air Liquide strävar efter att Portalen alltid ska vara tillgänglig. Men det kan förekomma situationer då Portalen inte är tillgänglig, vilket bl.a. kan bero på säkerhets- eller underhållsrelaterade skäl, nätverksproblem, bristande kommunikationer eller maskinvara. Air Liquide kommer att så långt möjligt försöka varsla om sådana situationer på Portalen, särskilt då Portalen inte kommer att vara tillgänglig eller endast delvis tillgänglig under längre tid. Air Liquide kan alltså inte garantera att Portalen alltid är tillgänglig.

  2. Air Liquide friskriver sig från ansvaret för eventuell direkt eller indirekt förlust som Kunden eller Användaren åsamkas genom användning av Portalen eller genom fel eller brist på Portalen, Portalens upphörande eller som Kunden eller Användaren måtte åsamkas av annan som använder Portalen.

  3. Portalen fungerar först och främst som en handels-, förmedlings- och kommunikationsplattform för Air Liquides varor och servicetjänster. Air Liquide uppmanar Kunden/Användaren att alltid vända sig direkt till Air Liquide i händelse av osäkerhet i anslutning till förfrågan som rör varor och servicetjänster m.m. Air Liquide reserverar sig sålunda för att Portalen kan innehålla felaktiga eller oriktiga uppgifter och friskriver sig alltså så långt möjligt från ansvar av vad slag det vara må, däribland från skadeståndsansvar, för förmedlingen, däribland för innehåll och tekniska data jämte efterlevnad av sådana uppgifter, korrespondens och genomförande.

  4. Portalen kan inbegripa länkar till externa webbplatser vars innehåll inte står under Air Liquides kontroll. Air Liquide kan inte hållas ansvarigt för innehållet på sådana webbplatser eller deras säkerhet och Användarens användning av sådana länkar sker på dennes eget ansvar. Likaså tar Air Liquide inte på sig något ansvar för information på andra webbplatser som det kan förekomma länkar till på sådana externa sidor.

  5. Ovanstående gäller med mindre annat följer av tvingande bestämmelser i dansk rätt.

 5. Produktansvar

  1. Air Liquide friskriver sig så långt möjligt från produktansvar, med mindre sådant ansvar är tvingande. Friskrivning görs sålunda från produktansvar som inte grundas på lag.

 6. Force majeure

  1. Ingen av parterna kan hållas ansvarig för bristande respekt för Villkoren eller för skada som den andra parten måtte åsamkas som en direkt eller indirekt följd av att parten drabbas av force majeure. Som force majeure betecknas bland annat krig, mobilisering, naturkatastrof, strejk, lockout, brand, vattenskada, handelsrestriktion, virus- eller hackerangrepp, avbrott i eller fel på kommunikationssystem, strömavbrott, underleverantörs force majeure jämte annan oförutsedd omständighet som parten i fråga inte genom att genomföra rimliga åtgärder kunnat förhindra.

 7. Radering av användarprofil

  1. Användaren kan själv när som helst radera sin användarprofil. Vid radering av en användarprofil ska Användaren emellertid tänka på att eventuella inlägg i forum eller meddelanden som skickats till Air Liquide m.m. även fortsättningsvis kommer att vara tillgängliga för mottagarna och sådana inlägg eller meddelanden m.m. kommer inte att raderas.

  2. Om en användarprofil är oanvänd under längre tid än 12 månader eller vid brott mot Villkoren, förbehåller Air Liquide sig rätt att radera eller stänga av en Användares profil jämte eventuella inlägg och meddelanden m.m.

  3. Vidare förbehåller Air Liquide sig rätt att utan förvarning upphöra att erbjuda Portalen och därmed att i sådant fall radera en Användares profil.

 8. Överlåtelse

  1. Användarprofilen är personlig och får inte överlåtas till annan utan Air Liquides samtycke.

  2. Air Liquide förbehåller sig rätt att helt eller delvis överlåta Portalen med allt innehåll och alla användare jämte rättigheter till tredje man. Skulle en sådan överlåtelse äga rum få Användaren meddelande härom, med en frist för att radera sin användarprofil om denne inte kan acceptera överlåtelsen.

 9. Ändring av villkoren

  1. Air Liquide förbehåller sig rätt att när som helst ändra Villkoren. I händelse av ändring blir Användaren nästa gång han eller hon loggar in på sin användarprofil ombedd att acceptera de uppdaterade villkoren. Om Användaren inte kan acceptera de ändrade villkoren kan han eller hon inte fortsätta att använda Portalen.

  2. De vid varje tidpunkt gällande villkoren kommer att finnas tillgängliga via Portalen.

 10. Språk

  1. Villkoren är ursprungligen upprättade på danska. I händelse av bristande överensstämmelse mellan den ursprungliga danska versionen av villkoren och den översatta versionen, äger den danska versionen alltid företräde.

 11. Lagval och behörig domstol

  1. Eventuella tvister mellan Air Liquide och Köparen. som inte kan lösas i godo, ska avgöras enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Vid skiljeförfarande skall reglerana i rättegångsbalken om omröstning (RB 16 kap 4 §) och fördelning av kostnaderna tillämpas. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö. Part har rätt att anlita allmän domstol om krav ej överstiger 200.000 kronor. Tvist får ej utgöra grund för att innehålla betalning för utförda leveranser. Svensk lag skall användas vid tolkning eller tillämpning.
Vänta......