1. Om Air Liquide, kundportalen och villkoren för användning

  1. Denna kundportal (nedan Portalen) hålls tillgänglig, ägs, styrs och drivs av:

Air Liquide Gas AB

Box 2911

SE-212 09 Malmö

 

Tel: +46 40 38 10 00

Org. nr: 556019-3764

E-postadress: info.sweden@airliquide.com

  1. Portalen vänder sig uteslutande till fackmän och har till syfte att göra relevant information om Air Liquide Gas AB:s (nedan Air Liquide) produkter och tjänster tillgängliga för fackmän. Air Liquide hävdar inte att innehållet på Portalen är ämnat för eller tillgängligt för allmänheten, så om du inte är fackman vill vi be dig att inte använda Portalen.

  2. Dessa villkor för användning (nedan Villkoren) fastställer hur du får använda Portalen. Du accepterar Villkoren genom att gå in på, söka på eller på annat sätt använda Portalen via vilken utrustning det vara må eller genom att registrera dig som kund/användare av Portalen.

  3. Har du kommentarer till eller frågor rörande Portalen, ber vi dig vänligen att vända dig till oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges under punkt 1.1.

 1. Godtagbart bruk av Portalen

  1. Följande gäller när du går in på, söker på och/eller använder Portalen:

 • Du måste respektera all gällande lag, bestämmelser och kodexar.

 • Du får inte ändra eller försöka ändra innehållet eller delar av innehållet på Portalen.

 • Du får inte uppnå eller försöka uppnå obehörig åtkomst av Portalen, den server Portalen finns på eller tredje mans server, dator eller databas som har anslutning till Portalen.

 • Du får länka till Portalen om det görs på ett legalt och vederbörligt sätt, utan att skada Air Liquides renommé och utan att det därmed antyds att Air Liquide samarbetar med dig eller på något sätt godkänner eller rekommenderar dig, dina varor eller tjänster och/eller din hemsida.

 
 1. Immateriella rättigheter

  1. Alla immateriella rättigheter till Portalen, material på Portalen, varumärken, servicemärken, handelsbeteckningar, produkter m.m. som visas på Portalen ägs eller har upplåtits med licens av Air Liquide och får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från Air Liquide, med mindre det görs för att identifiera Air Liquides produkter eller tjänster.

  2. Avseende Villkoren, och förutsatt att innehållet inte ändras och att alla meddelanden om upphovsrätt och varumärken är inbegripna i alla kopior, oavsett format, medges du en begränsad, tillfällig och icke-exklusiv tillåtelse att gå in på, söka på och använda Portalen och att hämta innehåll från denna för personligt och icke-kommersiellt bruk.

  3. Med mindre något annat uttryckligen framgår av ovan nämnda tillåtelse eller av gällande rätt, får ingen del av Portalen användas, återges, dupliceras, kopieras, säljas, vidareförsäljas, ändras eller på annat sätt helt eller delvis utnyttjas för något ändamål utan Air Liquides föregående skriftliga samtycke. Du får inte utan föregående skriftlig tillåtelse från Air Liquide återpublicera del av Portalen på annan hemsida, i annat medium, däribland tryckt, elektroniskt eller annat, eller som en del av en kommersiell tjänst.

  4. Ovan nämnda immateriella rättigheter förblir Air Liquides eller Air Liquides relevanta licenshavares egendom.

 2. Länkar till andra webbplatser

  1. Portalen kan innehålla länkar till webbplatser som inte står under Air Liquides kontroll. När du följer sådana länkar lämnar du Portalen. Air Liquide har ingen kontroll över innehållet på webbplatser tillhörande tredje man och Air Liquide godkänner inte och/eller rekommenderar inte sådana webbplatser, deras innehåll eller de produkter eller tjänster från tredje man de hänvisar till.

  2. Air Liquide påtar sig inte något ansvar för innehållet på webbplatser tillhörande tredje man till vilka det länkas från Portalen och Air Liquide lämnar ingen uttrycklig eller underförstådd förklaring eller garanti avseende den information de innehåller.

 3. Ansvarsfriskrivning

  1. Portalen och allt det innehåll som finns tillgängligt på eller genom den, däribland, men inte begränsat till, text, genomgångar, reklammaterial, fotografier och andra bilder, ljudmaterial, film och levande bilder, tillhandahålls i befintligt skick.

  2. I den mån gällande rätt så medger friskriver sig Air Liquide härmed från varje uttrycklig eller underförstådd garanti och övriga villkor och ingen utfästelse eller garantier av vad slag det vara må lämnas, däribland, men utan begränsning till, garanti avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för något visst ändamål, överensstämmelse med beskrivning eller fullgodhet.

  3. Vidare lämnar Air Liquide ingen utfästelse eller garanti avseende Portalens prestanda, tillgänglighet, funktion eller andra aspekter av denna, däribland, men inte begränsat till, utfästelse om att användning av Portalen skulle ske utan avbrott eller fel eller helt säkert. Du ansvarar för att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att innehåll som du får åtkomst av via Portalen är fritt från virus och andra potentiellt skadliga element.

 4. Cookies och personuppgifter

  1. Du återfinner Air Liquides cookie-policy och hur Air Liquide samlar in, sparar och hanterar personligt identifierbara uppgifter om dig i Air Liquide Gas AB:s Villkor för personuppgifter.

 5. Ändringar av villkoren för användning

  1. Air Liquide förbehåller sig rätt att när som helst och utan förvarning ändra Villkoren. För att hela tiden känna till innehållet uppmanas du därför att regelbundet läsa Villkoren. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de läggs upp på Portalen. Du accepterar Villkoren genom att fortsätta använda Portalen.

 6. Lagval och behörig domstol

  1. Eventuella tvister mellan Air Liquide och Köparen. som inte kan lösas i godo, ska avgöras enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Vid skiljeförfarande skall reglerana i rättegångsbalken om omröstning (RB 16 kap 4 §) och fördelning av kostnaderna tillämpas. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö. Part har rätt att anlita allmän domstol om krav ej överstiger 200.000 kronor. Tvist får ej utgöra grund för att innehålla betalning för utförda leveranser. Svensk lag skall användas vid tolkning eller tillämpning.

Vänta......