Miljö och vatten

Air Liquide erbjuder produkter och tjänster för alternativa metoder, som kan hjälpa dig som kund att verksamt optimera processtekniken inom ditt verksamhetsområde.

Gaserna oxygen, nitrogen, koldioxid och ozon kan användas för optimerad processteknik med syfte att ge bättre ekonomi och effektivitet.

 • Vi hjälper dig att hitta nya alternativa lösningar inom ditt verksamhetsområde.
 • Vi ser till att vår egen verksamhet bedrivs på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vattenbehandling med gaser

Behandling av processvatten, lakvatten, dricksvatten, buteljvatten, avloppsvatten ,simhallsvatten med mera,  liksom behandling av sjövatten/sjörestaurering.

Processvatten

Ozonbehandling

 • Möjliggör recirkulation av vatten
 • Hindrar bakterietillväxt och slembildning i recirkulerade system
 • Minskar behovet av spädvatten
 • Reduktion av COD
 • Reduktion av färg
 • Reduktion av lukt

Oxygendosering

 • Förebygger anaeroba reaktioner i systemet

Koldioxiddosering

 • pH-justering och stabilisering
 • Bicarbonatframstälning

Lakvatten

Ozonbehandling

 • Reduktion av CODCr
 • Oxidation av toxiska föreningar
 • Förbättrad tillgänglighet för mikroorganismer vid efterföljande biologisk behandling
 • Reduktion av höga färgtal

Dricksvatten

Koldioxiddosering

 • Mindre korrosion i ledningsnätet
 • Minskade problem med missfärgat vatten
 • Stabilare pH 

Ozonbehandling

 • Minskar klorförbrukningen
 • Minskar bildningen av klororganiska produkter såsom AOX och THM vid klorering
 • Reduktion av CODMn
 • Eliminerar lukt och smak
 • Minskar höga färgtal
 • Oxiderar järn och mangan

Buteljvatten

Ozonbehandling

 • Ökad hållbarhet och minskad bakterietillväxt i flaskorna

Avloppsvatten

Koldioxiddosering

 • pH-justering utan risk för allt för låga pH-värden vid eventuell överdosering

Oxygendosering

 • Ökar kapaciteten i biosteg
 • Minskar luktproblem i t ex uppehållstankar
 • Eliminerar svavelvätebildning i tryckavloppssystem

Simhallar m m.

Koldioxiddosering

 • För säker och effektiv pH-justering

Sjövatten/Sjörestaurering

Oxygendosering

 • Syresättning av syrefattiga sjöar

Miljövård med gaser

Gas, luft- och rökgasanalyser,  kalibreringsgaser, optimerad förbränning, återvinning/inertering av lösningsmedel, avfallsåtervinning, behandling av avfall och mark

Gas, luft- och rökgasanalyser

Metoderna används för att bestämma luftens kvalitet, övervaka utsläpp eller lokalisera föroreningskälla. Air Liquide tillhandahåller gaserna, utrustningen och den tekniska kompetensen.

Kalibreringsgaser

Högrena gaser från Air Liquide används för att kalibrera analysinstrument och för att fastställa avgasvärden och luftföroreningar.

Optimerad förbränning

Genom att öka tillförseln av oxygen vid förbränning kan man minska värmeförlusterna, sänka energiförbrukningen och reducera utsläppen av nitrösa gaser och rökgaser.

Återvinning/inertering av lösningsmedel

Med hjälp av flytande nitrogen kan organiska lösningsmedel kondenseras varvid utsläpp till miljön förhindras. Med hjälp av en skyddande ”kudde” av nitrogen i tankar med lätt oxiderande och/eller flyktiga kemikalier kan oönskade kemiska reaktioner förhindras.

Avfallsåtervinning

Genom kryomalning (malning vid låga temperaturer) med flytande nitrogen kan olika material separeras. Ett exempel på detta är återvinning av gummi ur bildäck.

Behandling av avfall och mark

 • Avfallsförbränning med kontrollerad oxygentillförsel ökar anläggningens kapacitet och optimerar verkningsgraden.
 • Oxidation av förorenade jordlager med ozon. 

Fakta

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industri)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov

Fakta

Gas

ALIGAL 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 12

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 13

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 30% ±3 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 15

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 2

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 28

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 3

ALIGAL (Livsmedel)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

 
Vänta......