Fakta

Gas

PHARGALIS 2 L50 PHARGALIS 2

L50

CO2 ≥ 99.5 %

CO2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin 51 BAR   L50   37,5 kg

PHARGALIS 2

L50

CO2 | CO2 ≥ 99.5 %

51 BAR   L50   37,5 kg

ARTIKELNUMMER

I5120L50R0A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läkemedelsindustri: cellulär odling, pH kontroll

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad, flytande gas
Officiell transportbenämningKoldioxid
UN-nummer1013
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 A
Kyld vätska
Officiell transportbenämningKoldioxid, kyld, flytande
UN-nummer2187
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A

GASDATA

Molekylvikt:44,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Gas fas: 1,03 (vatten=1)

CAS-nummer: 124-38-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 ≥ 99.5 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 67
NH3 ≤ 25
CO ≤ 5
NO/NO2 ≤ 2
Totalt svavel- innehåll (S) ≤ 1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för Koldioxid (Ph-EU, USP-NF och JP-Ph).
Produkten är tillverkad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......