PHARGALIS 3 FLYTANDE |

PHARGALIS 3 FLYTANDE |

REF. I1127RG

O2 ≥ 99,5 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om PHARGALIS 3 FLYTANDE | REF. I1127RG

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Storlek

-

Molekylvikt

32 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,10 (luft=1)
1,10 (vatten=1)

N° CAS

7782-44-7

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 67
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Ytterligare information

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för oxygen (Ph-EU, USP-NF och JP-Ph). Produkten är tillverkad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Undvik oxygenrik atmosfär (>21%).

 • Risker: Oxiderande, intensifierar förbränning, kan reagera våldsamt med brännbara material

 • Explosionsområde: oxidationsmedel


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Oxygen, kyld, flytande

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3 O

 • ADR

PHARGALIS™ 3 FLYTANDE

Mer om PHARGALIS™ 3 FLYTANDE

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin