PHARGALIS 1 FLYTANDE |

PHARGALIS 1 FLYTANDE |

REF. I4120RG

N2 ≥ 99,5 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om PHARGALIS 1 FLYTANDE | REF. I4120RG

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Storlek

-

Molekylvikt

28.01 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,97 (luft=1)
0,80 (vatten=1)

N° CAS

7727-37-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 67
O2 ≤ 5
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Ytterligare information

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för nitrogen (Ph-EU, Ph-EU för låg oxygenhalt, USP-NF och JP-Ph). Produkten är producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen. (Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kvävning i höga koncentrationer; fryst flytande gas kan orsaka köldskador

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Nitrogen, kyld, flytande

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3A

 • ADR

PHARGALIS™ 1 FLYTANDE

Mer om PHARGALIS™ 1 FLYTANDE

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin