Fakta

Gas

OXYGEN V15 OXYGEN

V15

O2 ≥ 99.5 %

O2

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden 200 BAR   V15   130,4 m³

OXYGEN

V15

O2 | O2 ≥ 99.5 %

200 BAR   V15   130,4 m³

ARTIKELNUMMER

I1001V15Z2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Oxiderande gas
Blekningsmedel
Gasskärning, gassvetsning
Kiseloxidering (halvledartillverkning)

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), komprimerad
UN-nummer1072
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 O
Kyld vätska
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), kyld, flytande
UN-nummer1073
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 O

GASDATA

Molekylvikt:32 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,1 (vatten=1)

CAS-nummer: 7782-44-7

EGENSKAPER

Risker: oxiderande och ökar förbränning väsentligt - kan reagera våldsamt med brännbara material
Explosionsområde: oxiderande
Personligt skydd: undvik oxygenrik atmosfär (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 ≥ 99.5 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 200

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-O1

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......