Fakta

Gas

OXYGEN HG Flytande OXYGEN HG

Flytande

O2 ≥ 99.95 %

O2

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande, gasformigt i gasflaska och genom tillverkning på plats hos kunden   Fly  

OXYGEN HG

Flytande

O2 | O2 ≥ 99.95 %

  Fly  

ARTIKELNUMMER

I1140RG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Oxiderande gas
Blekning
Gasskärning
Kiseloxidering (halvledartillverkning)

TRANSPORTINFORMATION

Kyld vätska
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), kyld, flytande
UN-nummer1073
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 O
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:32 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,1 (vatten=1)

CAS-nummer: 7782-44-7

EGENSKAPER

Risker: oxiderande och ökar förbränning väsentligt - kan reagera våldsamt med brännbara material
Explosionsområde: oxiderande
Personligt skydd: undvik oxygenrik atmosfär (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 ≥ 99.95 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 10
CnHm ≤ 50

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: ISO 14175-O1

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......