Fakta

Gas

NOXAL 7 L50 NOXAL 7

L50

H2 35% ±3.5 %

Rest Ar

NOXAL 7 – skärgas för plasmaskärning 200 BAR   L50   10.5 m³

NOXAL 7

L50

Mix | H2 35% ±3.5 %
Rest Ar

200 BAR   L50   10.5 m³

ARTIKELNUMMER

I3310L50R2A001

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Plasmaskärning av rostfria stål

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas, brandfarlig, N.O.S.
UN-nummer1954
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: lättare än luft

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker : extremt brännbar
Explosionsområde : extremt brännbar
Personligt skydd : rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
H2 35% ±3.5 %
Rest Ar
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-R2-ArH-35

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......