Fakta

Gas

LASAL 66 L50 LASAL 66

L50

CO2 5% ±0.5 %, N2 35% ±1.75 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,9 m³

LASAL 66

L50

Mix | CO2 5% ±0.5 %, N2 35% ±1.75 %
Rest He

200 BAR   L50   9,9 m³

ARTIKELNUMMER

I6636L50R2A001

VENTILUTLOPP

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lasrande gas i koldioxidlaser

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: nästan som luft eller lättare

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 5% ±0.5 %
N2 35% ±1.75 %
Rest He
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......