Fakta

Gas

LASAL 4 V15 LASAL 4

V15

He ≥ 99.996 %

He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   V15   111,5 m³

LASAL 4

V15

He | He ≥ 99.996 %

200 BAR   V15   111,5 m³

ARTIKELNUMMER

I6520V15Z2A001

VENTILUTLOPP

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lasrande gas i koldioxidlaser

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas
UN-nummer1046
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:4 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,14 (luft=1)

CAS-nummer: 7440-59-7

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
He ≥ 99.996 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......