Fakta

Gas

LASAL 201 S10 LASAL 201

S10

Xe 3% ±0.3 %, O2 3% ±0.3 %, CO2 4% ±0.4 %, CO 6% ±0.6 %, N2 19% ±0.95 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 150 BAR   S10   1,5 m³

LASAL 201

S10

Mix | Xe 3% ±0.3 %, O2 3% ±0.3 %, CO2 4% ±0.4 %, CO 6% ±0.6 %, N2 19% ±0.95 %
Rest He

150 BAR   S10   1,5 m³

ARTIKELNUMMER

I6750S10R5A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lasrande gas i koldioxidlaser

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: nästan som luft eller lättare

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: giftig vid inandning
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: undvik rökning vid hantering av produkten - sörj för tillräcklig ventilation - ha en andningsapparat med egen behållare tillgänglig för en nödsituation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
Xe 3% ±0.3 %
O2 3% ±0.3 %
CO2 4% ±0.4 %
CO 6% ±0.6 %
N2 19% ±0.95 %
Rest He
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 2,2
CnHm ≤ 0,3
H2 ≤ 0,4
Ar ≤ 2,4
Kr ≤ 1,6
Ne ≤ 0,4
Partiklar
≥ 0,1 µm ≤500000/m³
≥ 1 µm ≤5000/m³
≥ 10,0 µm inga

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......