Fakta

Gas

LASAL 105 L50 LASAL 105

L50

CO 4% ±0.2 %, CO2 8% ±0.5 %, He 28% ±0.5 %

Rest N2

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   10,2 m³

LASAL 105

L50

Mix | CO 4% ±0.2 %, CO2 8% ±0.5 %, He 28% ±0.5 %
Rest N2

200 BAR   L50   10,2 m³

ARTIKELNUMMER

I6712L50R2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lasrande gas i koldioxidlaser

TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A

GASDATA

Relativ densitet, gas: nästan som luft eller lättare

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: skadlig vid inandning
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: undvik rökning vid hantering av produkten - sörj för tillräcklig ventilation - ha en andningsapparat med egen behållare tillgänglig för en nödsituation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO 4% ±0.2 %
CO2 8% ±0.5 %
He 28% ±0.5 %
Rest N2
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......