Fakta

Gas

ARGON HG liquid ARGON HG

liquid

Ar ≥ 99.998 %

Ar

Air Liquide framställer argon i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande eller gasformigt i gasflaska   liq  

ARGON HG

liquid

Ar | Ar ≥ 99.998 %

  liq  

ARTIKELNUMMER

I2149RG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Skyddsgas (svetsning, värmebehandling etc)
Inert atmosfär
Värmeisolering (flerglasfönster)
Belysning (glödlampor etc)
Tillverkning av solpaneler och fotoceller

TRANSPORTINFORMATION

Kyld vätska
Officiell transportbenämningArgon, kyld, flytande
UN-nummer1951
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:39,95 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,38 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,4 (vatten=1)

CAS-nummer: 7440-37-1

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
Ar ≥ 99.998 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 3
N2 ≤ 5
CnHm ≤ 1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I1-Ar

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......