Fakta

Gas

ARCAL 35 L50 ARCAL 35

L50

He 50% ±5 %

Rest Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning 200 BAR   L50   10,2 m³

ARCAL 35

L50

Mix | He 50% ±5 %
Rest Ar

200 BAR   L50   10,2 m³

ARTIKELNUMMER

I2597L50R2A001

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Manuell och automatiserad TIG- och MIG-svetsning av aluminium- och kopparlegeringar

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: nästan som luft eller lättare

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
He 50% ±5 %
Rest Ar
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80
Total mängd ≤ 100

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I3- ArHe-50

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......