Fakta

Gas

ARCAL 33 M20 ARCAL 33

M20

He 30% ±3 %

Rest Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning 200 BAR   M20   4,2 m³

ARCAL 33

M20

Mix | He 30% ±3 %
Rest Ar

200 BAR   M20   4,2 m³

ARTIKELNUMMER

I2595M20R2A001

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

MIG-svetsning av aluminium- och kopparlegeringar
TIG-svetsning av alla material
TIG-svetsning av hydrogenkänsliga material
Skyddsgas för plasmasvetsning av aluminium

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: tyngre än luft

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
He 30% ±3 %
Rest Ar
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-I3- ArHe-30

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......