Fakta

Gas

AMMONIAK N38 L84 AMMONIAK N38

L84

NH3 ≥ 99,98 %

NH3

Air Liquide levererar ammoniak i Europa med högsta säkerhetsnivå i leveransformer anpassade till varje kunds behov i gasflaska, container eller i flytande form i tank   L84   44 kg

AMMONIAK N38

L84

NH3 | NH3 ≥ 99,98 %

  L84   44 kg

ARTIKELNUMMER

P1621L84ROA001

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kemisk syntes
Kylvätska

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad, flytande gas
Officiell transportbenämningAmmoniak, vattenfri
UN-nummer1005
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 TC
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:17 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,6 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 0,7 (vatten=1)

CAS-nummer: 7664-41-7

EGENSKAPER

Risker : giftig vid inandning, frätande för ögon, andningsvägar och hud.
Explosionsområde : se Säkerhetsdatablad.
Personligt skydd : sörj för tillräcklig ventilation, skydda ögon, ansikte och hud från stänk.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
NH3 ≥ 99,98 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 200
olja ≤ 1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......