Fakta

Gas

ALPHAGAZ MIX H2 40%/HE V15 ALPHAGAZ MIX H2 40%/HE

V15

H2 40% ±1 %

Rest He

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål 200 BAR   V15   110,5 m³

ALPHAGAZ MIX H2 40%/HE

V15

Mix | H2 40% ±1 %
Rest He

200 BAR   V15   110,5 m³

ARTIKELNUMMER

P3410V15Z2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Gas till flamdetektorer (FID)

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas, brandfarlig, N.O.S.
UN-nummer1954
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: nästan som luft eller lättare

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: extremt brännbar
Personligt skydd: rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
H2 40% ±1 %
Rest He
Andra komponenter (ppm-v)
CO2 ≤ 0,5
CnHm ≤ 0,1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Stabilitet: 36 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......