Fakta

Gas

ALPHAGAZ MIX CH4 10%/AR L50 ALPHAGAZ MIX CH4 10%/AR

L50

CH4 10% ±1 %

Rest Ar

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål 200 BAR   L50   10,9 m³

ALPHAGAZ MIX CH4 10%/AR

L50

Mix | CH4 10% ±1 %
Rest Ar

200 BAR   L50   10,9 m³

ARTIKELNUMMER

P3110L50R2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bärgas (X-Ray Fluorescence)
Joniserande partikelräknare (nuclear counter, …)

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas, brandfarlig, N.O.S.
UN-nummer1954
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: tyngre än luft

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: extremt brännbar
Personligt skydd: rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CH4 10% ±1 %
Rest Ar
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 5
O2 ≤ 5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Stabilitet: 36 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......