Fakta

Gas

ALIGAL 28 V15 ALIGAL 28

V15

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin 200 BAR   V15   141,9 m³

ALIGAL 28

V15

Mix | CO2 20% ±2 %
Rest O2

200 BAR   V15   141,9 m³

ARTIKELNUMMER

I1508V15Z2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Livsmedelsgodkända gaser till atmosfärspackning

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas, oxiderande, N.O.S.
UN-nummer3156
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 O
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: tyngre än luft

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: oxiderande och ökar stark förbränning, kan reagera våldsamt med brännbara material
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: ingen rökning är tillåten vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 20% ±2 %
Rest O2
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 50
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 100
S totalt ≤ 0,5 (*)
Olja ≤ 5 ppm-w (*)

ÖVERRENSSTÄMMELSE

(*) garanterat i den flytande CO2 – råvaran Komponenterna i produkten uppfyller specifikationerna i E290 (koldioxid) och E948 (oxygen)
Produkten uppfyller specifikationerna i HACCP

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......