Fakta

Gas

ALIGAL 15 L50 ALIGAL 15

L50

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin 100 BAR   L50   6,7 m³

ALIGAL 15

L50

Mix | CO2 50% ±5 %
Rest N2

100 BAR   L50   6,7 m³

ARTIKELNUMMER

I4670L50R1A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Livsmedelsgodkända gaser till atmosfärspackning

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: tyngre än luft

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 50% ±5 %
Rest N2
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 50
O2 ≤ 20
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30
S totalt ≤ 0,5 (*)
Olja ≤ 5 ppm-w (*)

ÖVERRENSSTÄMMELSE

(*) garanterat i den flytande CO2 – råvaran Komponenterna i produkten uppfyller specifikationerna i E290 (koldioxid) och E941 (nitrogen)
Produkten uppfyller specifikationerna i HACCP

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......